ALGEMENE VOORWAARDEN RAVENSWATER NAUTIEK B.V.

Gevestigd aan de Ravenswade 240, 3493 LD Nieuwegein, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74685392

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Facturatie en betaling
Artikel 4. Aansprakelijkheid
Artikel 5. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 6. Overmacht
Artikel 7. Klachten en verjaringstermijn
Artikel 8. Toepasselijk recht en forumkeuze
HOOFDSTUK 2. VERHUUR VAN LIGPLAATSEN EN STALLING
Artikel 9. Huurperiode, verlenging en opzegging
Artikel 10. Tarieven en tariefwijzigingen
Artikel 11. Betaling
Artikel 12. Verval van de Ligplaats, retentierecht en recht van verkoop
Artikel 13. Verplichtingen van de Wederpartij
Artikel 14. Digitale dagpas
Artikel 15. Bepalingen met betrekking tot de Ligplaats
Artikel 16. (Winter)Stalling
HOOFDSTUK 3. (VER)BOUW, VERKOOP EN LEVERING VAN VAARTUIGEN
Artikel 17. Prijs en prijswijzigingen
Artikel 18. Levertijd
Artikel 19. Levering
Artikel 20. Vervangen onderdelen en inruil
Artikel 21. Conformiteit
Artikel 22. Extra garantie
Artikel 23. Herstel bij non-conformiteit en garantie
Artikel 24. Zekerheidsrechten bij reparatie en onderhoud
Artikel 25. Extra zekerheidsrechten bij aanneming van werk
Artikel 26. Pandrecht
Artikel 27. Eigendomsvoorbehoud toeleverancier
Artikel 28. Zekerheidsrechten bij verkoop van nieuwe en gebruikte zaken
Artikel 29. Verzekering bij nieuw-, ver- en afbouw

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Ravenswater Nautiek BV, behoudens voor zover daarvan in de overige hoofdstukken van wordt afgeweken, in welk geval de bepalingen uit de specifieke hoofdstukken prevaleren boven de bepalingen van dit hoofdstuk “Algemeen”.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Ravenswater Nautiek BV: de contractuele wederpartij bij de Huurovereenkomst met de Wederpartij en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW;
2. Wederpartij: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Ravenswater Nautiek BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst met Ravenswater Nautiek BV, waaronder de Koopovereenkomst en Huurovereenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
4. Koopovereenkomst: de Overeenkomst betreffende het tegen betaling in eigendom overdragen van een Vaartuig;
5. Huurovereenkomst: de Overeenkomst betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een lig- en/of Bergplaats voor een Vaartuig en/of een deel van een Vaartuig;
6. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, niet zijnde een casco of een Vaartuig in aanbouw;
7. Lig- en/of Bergplaats: een door Ravenswater Nautiek BV aan de Wederpartij, tijdelijk met einddatum, ter beschikking gestelde ruimte op de wal of in het water ten behoeve van de plaatsing van een Vaartuig en/of een deel van een Vaartuig;
8. Stallingsperiode: de periode waarin het Vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze langere tijd buiten gebruik te houden;
9. Passant: een derde die met Ravenswater Nautiek BV een Huurovereenkomst met betrekking tot een Ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag in rekening wordt gebracht;
10. Bezoeker: een derde, die geen Overeenkomst met Ravenswater Nautiek BV heeft gesloten, die het Haventerrein bezoekt dan wel bij een Wederpartij of Passant van Ravenswater Nautiek BV op bezoek is;
11. Winterstalling: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode;
12. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen aan de Ravenswade 240 en De Liesbosch 1, Nieuwegein, Nederland;
13. Havenmeester/Werfbaas: de persoon die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven en/of de jachtwerf;
14. Partijen: Ravenswater Nautiek BV en de Wederpartij gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”;
15. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail (info@ravenswaternautiek.nl), fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, diensten, werkzaamheden, aanneming van werk en leveringen van, door of met Ravenswater Nautiek BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Ravenswater Nautiek BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Ravenswater Nautiek BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Ravenswater Nautiek BV de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Ravenswater Nautiek BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Wederpartij een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Ravenswater Nautiek BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ravenswater Nautiek BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en Ravenswater Nautiek BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Ravenswater Nautiek BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden toepassen 30 dagen na kennisgeving. De wijziging en de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking zullen treden, wordt per e-mail of op een andere wijze aan de Wederpartij bekend gemaakt. Indien Ravenswater Nautiek BV de algemene voorwaarden wijzigt en de Wederpartij komt hierdoor in een ongunstigere positie te verkeren, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen in zullen gaan.
8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Wederpartij en Ravenswater Nautiek BV gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
Artikel 3. Facturatie en betaling
1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ravenswater Nautiek BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
3. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Ravenswater Nautiek BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Wederpartij. In dat geval is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit percentage ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Ravenswater Nautiek BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de Wederpartij uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Ravenswater Nautiek BV kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Ravenswater Nautiek BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Ravenswater Nautiek BV onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Behoudens andersluidende wetsbepalingen van dwingende aard, is Ravenswater Nautiek BV jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade aan het Vaartuig of andere zaken, indien die schade het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming die aan Ravenswater Nautiek BV kan worden toegerekend, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door Ravenswater Nautiek BV zijn aangesteld voor de uitvoering van de Huurovereenkomst.
2. De Havenmeester/Werfbaas is niet aansprakelijk voor (a) schade (ongeacht de aard of oorzaak) aan personen of zaken; (b) verlies of diefstal van zaken; tenzij de schade het gevolg is van een aan hem toerekenbare tekortkoming.
3. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren Partijen zich over en weer – voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen – aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de Huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de Overeenkomst.
4. Ravenswater Nautiek BV aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van voertuigen of eigendommen die op een terrein van Ravenswater Nautiek BV door de Wederpartij wordt geparkeerd c.q. gestald.
5. De Wederpartij is jegens Ravenswater Nautiek BV aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, door Wederpartij uitgenodigde Bezoekers, aan personeelsleden dan wel aan door de Wederpartij ingeschakelde derden. Huurder vrijwaart Ravenswater Nautiek BV voor alle aanspraken van derden ter zake.
Artikel 5. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
1. Als een van de Partijen zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, mag de andere Partij zijn eigen verplichtingen opschorten. Als een van de Partijen zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk nakomt, mag de andere Partij zijn verplichtingen alleen opschorten voor zover de tekortkoming van de eerste Partij dat rechtvaardigt.
2. Als een van de Partijen in verzuim is, mag de andere Partij de Overeenkomst ontbinden. Dit geldt niet als de tekortkoming van de eerste Partij – vanwege haar bijzondere karakter of geringe betekenis – die ontbinding niet rechtvaardigt.
3. Betreft de te ontbinden Overeenkomst een Vaartuig dat op naam van de Consument te boek is gesteld, dan is de Consument verplicht om mee te werken aan de beëindiging van deze teboekstelling op zijn naam.
Artikel 6. Overmacht
1. Ravenswater Nautiek BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien Ravenswater Nautiek BV daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Ravenswater Nautiek BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ravenswater Nautiek BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Ravenswater Nautiek BV komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan: een epidemie of pandemie, een tekort aan personeel in de vervanging waarvan Ravenswater Nautiek BV niet op korte termijn kan voorzien, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals SYN floods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Ravenswater Nautiek BV door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Ravenswater Nautiek BV kan worden gevergd.
3. Ravenswater Nautiek BV kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere Partij.
4. Voor zover Ravenswater Nautiek BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ravenswater Nautiek BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
Artikel 7. Klachten en verjaringstermijn
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk bij Ravenswater Nautiek BV te worden ingediend per aangetekend schrijven: Postbus 9000, 3430 RA Nieuwegein.
2. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Ravenswater Nautiek BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.
Artikel 8. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Ravenswater Nautiek BV gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ravenswater Nautiek BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Ravenswater Nautiek BV met de Wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

HOOFDSTUK 2. VERHUUR VAN LIGPLAATSEN EN STALLING
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Ravenswater Nautiek BV gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van Ligplaatsen en stalling van Vaartuigen.
Artikel 9. Huurperiode, verlenging en opzegging
1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, te weten: het zomerseizoen, winterseizoen of voor een volledig jaar. De begin- en einddatum wordt telkens in de Huurovereenkomst tussen Partijen vermeld.
2. Tenzij de Huurovereenkomst tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 3 maanden wordt opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden verlengd. Voor consumenten geldt dat de overeenkomst na ommekomst van de overeengekomen huurperiode stilzwijgend wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, behoudens tijdige opzegging.
3. Indien Wederpartij de Huurovereenkomst voor het aflopen van de overeengekomen periode opzegt, vindt geen restitutie of verrekening van reeds betaalde huurpenningen plaatsvinden. Eventuele openstaande of nog verschuldigde termijnen dienen in dat geval alsnog door Wederpartij te worden voldaan.
4. Wanneer de Huurovereenkomst eindigt, komt daarmee het recht van de Wederpartij op gebruik van de Ligplaats van te vervallen tegen het einde van de overeengekomen periode. De Wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat zijn Vaartuig uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode uit de haven wordt verwijderd.
5. Indien de Wederpartij nalaat zijn Vaartuig tegen het einde van de Huurovereenkomst uit de haven te verwijderen, zal Ravenswater Nautiek BV overgaan tot het op de kant trekken en de opslag van het Vaartuig in de stalling. In dat geval is de Wederpartij gehouden de gebruikelijke kosten voor stalling aan Ravenswater Nautiek BV te voldoen inclusief een opslag van 50%.
Artikel 10. Tarieven en tariefwijzigingen
1. Tenzij sprake is van een vast tarief, zijn de tarieven van Ravenswater Nautiek BV gebaseerd op de lengte maal de breedte van het Vaartuig (oppervlakte m2) en het soort Ligplaats (box- of langsplek). Daarnaast behoudt Ravenswater Nautiek BV zich het recht voor om aan de Wederpartij kosten in rekening te brengen voor het gebruik van nutsvoorzieningen, het inleveren van afval, borggelden en van overheidswege opgelegde belastingen die samenhangen met het gebruik van de Ligplaats zoals toeristenbelasting.
2. Ravenswater Nautiek BV behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen. Indien Ravenswater Nautiek BV haar tarieven wijzigt binnen 3 maanden na het sluiten van de Huurovereenkomst, heeft de Consument het recht de Huurovereenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de voorgenomen tariefwijziging in werking treedt. Ontbinding van de Huurovereenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk en geleverde diensten zullen in rekening worden gebracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
Artikel 11. Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Wederpartij de volledige huur telkens aan het begin van de huurperiode verschuldigd. Ravenswater Nautiek BV is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
2. Indien Ravenswater Nautiek BV op enig moment besluit over te gaan op betaling door middel van automatische incasso, stemt de Wederpartij reeds nu voor alsdan ermee in om hieraan zijn medewerking (machtiging) te verlenen en het mogelijk te maken dat de automatische incasso kan plaats vinden.
3. De Wederpartij is de volledige huursom verschuldigd ongeacht of de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van de Ligplaats.
Artikel 12. Verval van de Ligplaats, retentierecht en recht van verkoop
1. Ravenswater Nautiek BV is gerechtigd de Huurovereenkomst met de Wederpartij door middel van aangetekend schrijven te ontbinden, indien de Wederpartij na laat de verschuldigde huursom binnen de overeengekomen termijn te voldoen of wanneer de Wederpartij zich niet houdt aan de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien. In dat geval komt het recht van de Wederpartij op gebruik van de Ligplaats te vervallen. Het staat Ravenswater Nautiek BV vanaf dat moment vrij de Ligplaats aan een derde te verhuren.
2. Nadat de Huurovereenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming in de betalingsverplichting aan de zijde van de Wederpartij, is Ravenswater Nautiek BV gerechtigd om het Vaartuig van de in verzuim verkerende Wederpartij onder zich te houden en aan de Wederpartij de verdere toegang tot het Vaartuig en het Haventerrein te ontzeggen, totdat de Wederpartij het totaal verschuldigde bedrag aan Ravenswater Nautiek BV heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit de toepassing van het retentierecht door Ravenswater Nautiek BV, waaronder het op de kant trekken van het Vaartuig of het in de stalling zetten daarvan.
3. Indien de Wederpartij 6 maanden na de datum van de onder lid 1 genoemd aangetekend schrijven het totaal verschuldigde bedrag nog niet aan Ravenswater Nautiek BV heeft voldaan, wordt de Wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van het Vaartuig. Ravenswater Nautiek BV heeft in dat geval het recht om het Vaartuig van de in verzuim zijnde Wederpartij te (doen) verkopen en zijn volledige vordering op de opbrengsten van deze verkoop te verhalen, met inbegrip van de met de verkoop en eventuele verwijdering, stalling of afvoer van het Vaartuig gemoeide kosten. Voorstaande laat onverlet de verplichting van de Wederpartij om het restant verschuldigde bedrag aan Ravenswater Nautiek BV te voldoen.
4. Het in lid 3 van dit artikel omschreven recht kan door Ravenswater Nautiek BV pas worden uitgeoefend, nadat Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij na afloop van de genoemde periode van 6 maanden de Wederpartij bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen 15 werkdagen te voldoen, met daarbij de vermelding dat indien het volledig verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, het Vaartuig per opbod zal worden verkocht.
5. De Wederpartij is in voorkomende gevallen verplicht om – als het Vaartuig op zijn naam te boek is gesteld – medewerking te verlenen aan de beëindiging van deze teboekstelling op zijn naam.
Artikel 13. Verplichtingen van de Wederpartij
1. De Wederpartij is verplicht er voor te zorgen dat zijn Vaartuig op deugdelijke wijze is afgemeerd en voorzien is van goede stootwillen zodanig dat het Vaartuig vrij ligt van andere schepen, steigers en meerpalen, teneinde te voorkomen dat er schade ontstaat. Indien de Wederpartij het Vaartuig naar mening van Ravenswater Nautiek BV of een door haar aangestelde Havenmeester/Werfbaas, niet op de juiste wijze heeft aangemeerd, dan heeft Ravenswater Nautiek BV het recht hierin te voorzien en de kosten die daarmee gemoeid zijn aan de Wederpartij in rekening te brengen. De Wederpartij vrijwaart Ravenswater Nautiek BV voor schade aan Vaartuigen en eigendommen van derden, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Wederpartij.
2. De Wederpartij is verplicht zijn Vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden en ervoor te zorgen dat zijn Vaartuig niet aan lekkage onderhevig is. Bij gebreke hiervan zal Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij op de hoogte stellen met het verzoek om binnen een redelijke termijn maatregelen te nemen ten einde de situatie op te heffen. Indien de Wederpartij, na daartoe te zijn aangemaand, nalaat om passende maatregelen te nemen, dan heeft Ravenswater Nautiek BV het recht hierin te voorzien en de kosten die daarmee gemoeid zijn aan de Wederpartij in rekening te brengen. In geval van een dringende, spoedeisende reden, behoudt Ravenswater Nautiek BV zich het recht voor direct passende maatregelen te treffen en de Wederpartij daarvan pas achteraf op de hoogte te brengen.
3. Alle personen die op de jachthaven/jachtwerf aanwezig zijn moeten: (a) de aanwijzingen van de Havenmeester/Werfbaas of zijn/haar personeel opvolgen en (b) kennis nemen van de veiligheids- en calamiteitenvoorschriften die er gelden.
4. De Wederpartij is verplicht zijn Vaartuig minimaal WA (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren en op eerste verzoek van Ravenswater Nautiek BV een afschrift van de verzekeringspolis ter inzage te overhandigen.
5. Het is de Wederpartij niet toegestaan de rechten uit de Huurovereenkomst aan een derde over te dragen, dan wel de Ligplaats aan een derde onder te verhuren of in bruikleen te geven. Voorts is het de Wederpartij niet toegestaan zijn Vaartuig te verhuren aan een derde.
6. Behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ravenswater Nautiek BV, is het de Wederpartij bij verkoop van het Vaartuig niet toegestaan om de Ligplaats mee te verkopen of de Huurovereenkomst over te dragen, dan wel onder te verhuren. Na verkoop van het Vaartuig heeft de nieuwe eigenaar het recht de betreffende Ligplaats nog maximaal 4 weken te gebruiken, waarna de Huurovereenkomst van rechtswege eindigt en de nieuwe eigenaar ervoor zorg dient te dragen dat het Vaartuig de Ligplaats verlaat.
7. Indien de Wederpartij een groter Vaartuig heeft aangeschaft waarvoor de Wederpartij (nog) geen Ligplaats toegewezen heeft gekregen, mag dit grotere Vaartuig niet in de jachthaven blijven liggen, behoudens schriftelijke toestemming van Ravenswater Nautiek BV.
8. Het is de Wederpartij niet toegestaan het Vaartuig bedrijfsmatig te exploiteren, behoudens schriftelijke toestemming van Ravenswater Nautiek BV.
9. Het is de Wederpartij niet toegestaan:
a. de Ligplaats te gebruiken voor handel in Vaartuigen;
b. hinderlijk lawaai te maken op het Haventerrein, waarvan derden geluidshinder zouden kunnen ondervinden;
c. het Haventerrein of de wateren te verontreinigen met afvalstoffen als het boordtoilet, uitwerpselen van (huis)dieren, eten, olie, bilgewater, reinigingsmiddelen en overige stoffen die verontreiniging op kunnen leveren;
d. in de haven te zwemmen;
e. de haven anders te gebruiken dan als Ligplaats voor het Vaartuig;
f. Vaartuigen in de haven ter water te laten;
g. aanpassingen aan steigers of meerpalen aan te (doen) brengen;
h. steunen of stophout weg te halen of te verplaatsen;
i. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
j. te roken in de loodsen;
k. motoren van Vaartuigen te laten draaien, anders dan om het Vaartuig te verplaatsen.
10. Behoudens het dagelijks onderhoud en kleine reparaties, is het de Wederpartij niet toegestaan om op het Haventerrein onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het Vaartuig uit te (laten) voeren. Voor groter onderhoud dan wel meer omvangrijkere reparatiewerkzaamheden op het Haventerrein dient door Ravenswater Nautiek BV schriftelijk toestemming te worden verleend.
11. Wederpartij is gerechtigd om maximaal 1 motorrijtuig per Ligplaats in de buurt van de Ligplaats te parkeren en uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen. Auto’s van Bezoekers dienen te worden geparkeerd buiten de haven. Wederpartij is gehouden om aanwijzingen en verzoeken van de Havenmeester/Werfbaas om een geparkeerde auto te verplaatsen onverwijld op te volgen.
12. Wederpartij is gehouden het Haventerrein bij het betreden en na vertrek zorgvuldig af te sluiten en bij storingen of schade aan het hekwerk of de toegangspoort onverwijld de Havenmeester/Werfbaas op de hoogte te brengen.
13. Ravenswater Nautiek BV behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden omtrent huishouding, orde en gedrag vast te stellen in een haven- en werfreglement (verder te noemen: het Reglement). Ravenswater Nautiek BV verstrekt aan de Wederpartij bij het aangaan van de Huurovereenkomst een exemplaar van het Reglement. Tevens zal dit Reglement op duidelijke wijze op het haven- en werfterrein aan de Wederpartij worden gecommuniceerd. Het Reglement geldt voor de hele jachthaven en/of jachtwerf, waaronder de haven, de werf, de (parkeer- en stallings)terreinen die daarbij horen en de gebouwen op deze terreinen. Wederpartij dient zich conform het toepasselijke Reglement te gedragen. Het Reglement maakt integraal onderdeel uit van de Huurovereenkomst tussen Ravenswater Nautiek BV en de Wederpartij. Ravenswater Nautiek BV behoudt zich het recht voor het Reglement eenzijdig te wijzigen. In geval van  tegenstrijdigheden in de inhoud van de onderhavige voorwaarden en het Reglement, prevaleren de onderhavige voorwaarden.
14. Indien de Wederpartij niet voldoet aan de verplichtingen die voor de Wederpartij op grond van dit artikel of het Reglement voortvloeien, behoudt Ravenswater Nautiek BV zich het recht voor de Huurovereenkomst met de Wederpartij te ontbinden en alle schade die Ravenswater Nautiek BV dientengevolge lijdt, waaronder gederfde winst, aan de Wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 14. Digitale dagpas
1. De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers moeten zich melden bij de Havenmeester/Werfbaas. Het is de Wederpartij niet toegestaan Bezoekers uit te nodigen of mee te brengen op het Vaartuig, tenzij het gaat om familieleden of vrienden en met uitzondering van Bezoekers waarvoor een digitale dagpas of schriftelijke toestemming van Ravenswater Nautiek BV is verkregen. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor handelen of nalaten van zijn Bezoekers en is gehouden om eventuele schade die door het bezoek wordt veroorzaakt aan de benadeelde(n) te vergoeden.
2. De Wederpartij kan een digitale dagpas aanvragen ten behoeve van Bezoekers via de website van Ravenswater Nautiek BV. De Wederpartij dient het daartoe bestemde, online formulier volledig ingevuld te versturen. Hierna ontvangt de Wederpartij een bevestiging van de aanvraag en ontvangt de Bezoeker een digitale dagpas die in combinatie met een mobiele telefoon kan worden gebruikt om toegang tot het Haventerrein te verkrijgen.
3. De digitale dagpas geldt voor bepaalde duur en kan slechts worden gebruikt binnen de aangegeven periode.
4. Ravenswater Nautiek BV behoudt zich het recht voor om een digitale dagpas aan een Bezoeker te weigeren indien Ravenswater Nautiek BV daar redelijke gronden toe heeft. Voorts is Ravenswater Nautiek BV gerechtigd een reeds uitgegeven dagpas in te trekken indien Ravenswater Nautiek BV meent dat daartoe redelijke gronden bestaan.
Artikel 15. Bepalingen met betrekking tot de Ligplaats
1. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op een bepaalde (vaste) Ligplaats. Ravenswater Nautiek BV behoudt zich het recht voor om Ligplaatsen naar eigen inzicht opnieuw in te delen indien zij dit nodig acht en daarbij aan de Wederpartij een andere Ligplaats toe te wijzen. Wederpartij is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen.
2. De houder van een Ligplaats die met zijn Vaartuig de haven verlaat en voornemens is om de haven voor één of meer nachten te verlaten, is gehouden de Havenmeester daarvan op de hoogte te stellen onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst. Hierdoor tijdelijk vrijgekomen Ligplaatsen kunnen door Ravenswater Nautiek BV in de tussenliggende periode ter beschikking worden gesteld aan Passanten, overigens zonder dat Ravenswater Nautiek BV hiermee tot enige vergoeding of restitutie jegens de Wederpartij gehouden is.
Artikel 16. (Winter)Stalling
1. Behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ravenswater Nautiek BV, is het de Wederpartij tijdens de (overdekte) Stallingsperiode niet toegestaan om:
a. licht ontvlambare stoffen zoals benzine, gas, petroleum, diesel en kerosine aan boord van het Vaartuig te hebben of te gebruiken;
b. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
c. de (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
d. op het Vaartuig te overnachten;
e. accu’s aangekoppeld te laten of accu’s (in het Vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
f. het Vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht;
g. werkzaamheden, zoals doch niet beperkt tot onderhoud, reparatie en reiniging, aan het Vaartuig te (doen) verrichten.
Voor bepaalde werkzaamheden kan de Havenmeester/Werfbaas tijdelijk vrijstelling geven. Werken met open vuur in het
algemeen en brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen of branden zijn altijd verboden;
h. steunen weg te nemen of te verplaatsen.
2. De Winterstalling omvat tevens het op de kant trekken, het met een hogedrukspuit reinigen van het onderwaterschip, het op een door Ravenswater Nautiek BV aan de Wederpartij te verhuren speciale bok plaatsen alsmede het (weer) te water laten van het Vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Ravenswater Nautiek BV houdt de haven in de winter niet ijsvrij, noch is Ravenswater Nautiek BV ertoe gehouden de haven ijsvrij te houden. Ravenswater Nautiek BV is niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij lijdt, indien Wederpartij besluit zijn Vaartuig gedurende de winterperiode in de haven te laten liggen en dus niet in de Winterstalling te (doen) opslaan.

HOOFDSTUK 3. (VER)BOUW, VERKOOP EN LEVERING VAN VAARTUIGEN
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Ravenswater Nautiek BV gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de bouw, ver-, af- of inbouw, reparatie of onderhoud, verkoop en levering van nieuwe en bestaande Vaartuigen.
Artikel 17. Prijs en prijswijzigingen
Vaste kooprijs/vaste aanneemsom:
1. Als Ravenswater Nautiek BV en de Wederpartij dit niet expliciet anders zijn overeengekomen, geldt voor de Overeenkomst een vaste koopprijs of een vaste aanneemsom. Daarop zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. als de Wederpartij aan Ravenswater Nautiek BV vraagt om meer, of andere werkzaamheden te doen dan afgesproken,
kan Ravenswater Nautiek BV de prijs verhogen. Dit kan hij alleen doen als hij de Wederpartij tijdig op de prijsverhoging heeft gewezen of als de Wederpartij de prijsverhoging redelijkerwijs had kunnen voorzien;
b. Ravenswater Nautiek BV kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de Wederpartij;
c. als Ravenswater Nautiek BV de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken, mag Ravenswater Nautiek BV de extra kosten die hieruit voortvloeien aan de Wederpartij in rekening brengen. Dit mag Ravenswater Nautiek BV alleen doen als de oorzaken voor de wijziging of onderbreking niet aan Ravenswater Nautiek BV zijn toe te rekenen en Ravenswater Nautiek BV deze niet had kunnen voorzien toen hij de prijsafspraak maakte;
d. als Ravenswater Nautiek BV de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken of als de omvang van de werkzaamheden veel groter blijkt te zijn dan voorzien, zal Ravenswater Nautiek BV de werkzaamheden direct stopzetten. Vervolgens zal Ravenswater Nautiek BV met de Wederpartij overleggen of de werkzaamheden al dan niet zullen worden voortgezet en op welke wijze. Ravenswater Nautiek BV heeft in ieder geval recht op een vergoeding voor het werk dat Ravenswater Nautiek BV al gedaan heeft en voor de kosten die daarmee verband houden.
e. als bij de Overeenkomst aanvullende Overeenkomsten horen die een bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, moet Ravenswater Nautiek BV dat aan de Wederpartij melden.
Variabele koopprijs/variabele aanneemsom:
2. Als Ravenswater Nautiek BV en de Wederpartij een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. als er meer dan 3 maanden na het afsluiten van de Overeenkomst een prijsverhoging of -verlaging optreedt die van invloed is op de koopprijs of aanneemsom, berekent Ravenswater Nautiek BV deze door. Dit doet hij op verzoek van de Partij die daar het meest belang bij heeft. Voorwaarde is dat er nog niet is geleverd en/of de bedoelde werkzaamheden nog niet (volledig) zijn uitgevoerd. Ravenswater Nautiek BV berekent een prijsverhoging echter niet door, als hij die door een tijdige bestelling had kunnen voorkomen. Onder een prijsverhoging of -verlaging valt ook een wisselkoerswijziging van de valuta waarmee het toegeleverde materiaal of product is betaald. Daarbij gaat het om een wijziging ten opzichte van de wisselkoers die gehanteerd is bij het berekenen van de oorspronkelijke koopprijs of aanneemsom.
b. Ravenswater Nautiek BV kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de Wederpartij.
c. als Ravenswater Nautiek BV meer dan 3 maanden na het afsluiten van de Overeenkomst te maken krijgt met een verhoging of verlaging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringspremies van zijn medewerkers, kan hij deze doorberekenen. Voorwaarde is dat het gaat om een loonsverhoging of -verlaging die is opgelegd door de cao of loonregeling waar Ravenswater Nautiek BV aan gebonden is en/of dat het gaat om sociale premies die voor rekening van Ravenswater Nautiek BV komen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de wijziging van invloed is op de aanneemsom.
d. als door de prijsverhogingen die genoemd zijn in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, mag de Wederpartij de Koopovereenkomst ontbinden.
Regieovereenkomst:
3. Als Ravenswater Nautiek BV en de Wederpartij een regieovereenkomst hebben gesloten en daarin een richtprijs hebben afgesproken, mag een verhoging of verlaging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd volgens de omschrijving in de Overeenkomst.
Artikel 18. Levertijd
1. Onder levertijd wordt de tijdsduur verstaan tussen:
a. de datum waarop de Koopovereenkomst is gesloten of waarop de opdracht tot bouw, ver-, af- of inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven; en
b. de overeengekomen leveringsdatum af bedrijf of depot van Ravenswater Nautiek BV in Nederland.
2. Zodra Ravenswater Nautiek BV weet dat de levertijd mogelijk overschreden wordt, dient hij dit schriftelijk aan de Wederpartij te laten weten. Daarbij zal Ravenswater Nautiek BV vermelden wat de reden van de overschrijding is en (zo mogelijk) hoeveel langer de levertijd wordt.
3. Is er een vertraging ontstaan die het redelijkerwijs voorzienbare gevolg is van een nalatigheid van de Wederpartij, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging. Ook moet de Wederpartij de eventuele kosten betalen die door deze nalatigheid ontstaan. Onder nalatigheid wordt verstaan dat de Wederpartij niet voldoet aan een verplichting die hij tegenover Ravenswater Nautiek BV heeft met betrekking tot de te leveren zaak. Hiervan is in ieder geval sprake als de Wederpartij – ondanks een tijdige aanmaning – niet op tijd het (opeisbare) bedrag betaalt dat hij aan Ravenswater Nautiek BV verschuldigd is.
4. Indien de levertijd, door oorzaken die aan Ravenswater Nautiek BV zijn toe te rekenen, met meer dan 15% wordt overschreden, dan is Ravenswater Nautiek BV in verzuim als:
a. de Wederpartij Ravenswater Nautiek BV schriftelijk op zijn tekortkomingen heeft gewezen (in gebreke heeft gesteld), waarbij de Wederpartij Ravenswater Nautiek BV een redelijke termijn heeft gegeven om zijn verplichtingen alsnog na te komen; en
b. Ravenswater Nautiek BV zijn verplichtingen binnen deze termijn niet is nagekomen.
5. De Wederpartij hoeft Ravenswater Nautiek BV niet in gebreke te stellen als het voor Ravenswater Nautiek BV blijvend onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen of als Ravenswater Nautiek BV heeft laten weten dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
6. Als Ravenswater Nautiek BV in verzuim is, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden conform artikel 5 van deze voorwaarden.
Artikel 19. Levering
1. De levering vindt plaats af bedrijf (Ex Works) van Ravenswater Nautiek BV in Nederland. Als er vóór de levering een proefvaart is, vindt de levering plaats op de locatie die voor de proefvaart is afgesproken.
2. Vóór de levering van het Vaartuig of van de andere bestelde zaken geeft Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij de gelegenheid om het Vaartuig of de andere zaken te (laten) inspecteren. Als het gaat om reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of onderhoudswerkzaamheden biedt Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij vóór oplevering de gelegenheid om deze werkzaamheden te (laten) inspecteren. Als er een (leverings)proefvaart is afgesproken, biedt Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij de gelegenheid om die proefvaart te maken vóór de levering van het Vaartuig of de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden.
3. Nadat Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij heeft uitgenodigd om de inspectie en/of de (leverings)proefvaart uit te voeren, moet de Wederpartij binnen 28 dagen van deze gelegenheid gebruikmaken. Doet hij dat niet, dan wordt het Vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd, behalve als er bij de Wederpartij sprake is van overmacht.
4. Zodra de levering heeft plaatsgevonden of – op grond van lid 3 – geacht wordt te hebben plaatsgevonden, gaat het risico voor het geleverde over op de Wederpartij.
5. Als de Wederpartij het Vaartuig of de andere zaken na de levering niet (op tijd) komt afhalen, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 20. Vervangen onderdelen en inruil
1. Als er een onderhouds- of reparatieopdracht bepaalde onderdelen zijn vervangen, kan de Wederpartij de vervangen onderdelen alleen terugkrijgen als hij daar bij de opdrachtverstrekking expliciet om heeft gevraagd. Dit geldt niet voor onderdelen die Ravenswater Nautiek BV vanwege garantieclaims moet bewaren. In dat geval krijgt de Wederpartij de onderdelen pas terug nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdeleneigendom van Ravenswater Nautiek BV, zonder dat de Wederpartij aanspraak kan maken op enige vergoeding hiervoor.
2. Bij de koop of nieuwbouw van een Vaartuig of andere zaak kunnen de Partijen afspreken dat de Wederpartij een gebruikt Vaartuig of andere zaak inruilt. In dat geval wordt het ingeruilde Vaartuig of de ingeruilde zaak pas eigendom van Ravenswater Nautiek BV als de Wederpartij deze feitelijk heeft geleverd. Als de Wederpartij het in te ruilen Vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken totdat het nieuwe Vaartuig of de nieuwe zaak is geleverd, blijft hij aansprakelijk voor schade of verlies ervan. Daarbij maakt het niet uit wat de oorzaak van die schade of dat verlies is.
Artikel 21. Conformiteit
1. Ravenswater Nautiek BV staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit) en dat de geleverde zaak die eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik en – voor zover dat is afgesproken – voor een bijzonder gebruik. Daarbij geldt dat alle omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen.
2. Als de geleverde zaak niet beantwoordt aan de Koopovereenkomst, heeft de Wederpartij recht op kosteloos herstel of vervanging, of op nalevering van een ontbrekende zaak. Voorwaarde is dat de Wederpartij Ravenswater Nautiek BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld (op de tekortkomingen heeft gewezen), waarbij de Wederpartij Ravenswater een redelijke termijn voor herstel heeft gegeven. Mocht herstel, vervanging of nalevering niet mogelijk zijn of voldoet Ravenswater Nautiek BV niet binnen redelijke termijn aan deze verplichting, dan heeft de Wederpartij recht op prijsvermindering of ontbinding van de Overeenkomst conform artikel 5 van deze voorwaarden.
3. Ravenswater Nautiek BV staat ervoor in dat de werkzaamheden die hij verricht, beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en deugdelijk materiaal.
4. Behalve als er wegens specifieke eisen andere afspraken zijn gemaakt, zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende afwijkingen toegestaan:
– ± 1% lengte over de stevens;
– ± 1% breedte over alles;
– ± 1% holte;
– ± 5% diepgang;
– ± 2% stahoogte onder de balken;
– ± 1% maximale hoogte boven wateroppervlak;
– ± 10% gewicht;
– ± 5% motorvermogen; en
– ± 10% snelheid (bij standaarduitrusting).
5. Ravenswater Nautiek BV staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het Vaartuig of van andere zaken, als hij dit ontwerp niet zelf heeft aangeleverd. Ook staat Ravenswater Nautiek BV niet in voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de Wederpartij heeft bepaald dat ze gebruikt moeten worden of die de Wederpartij zelf heeft geleverd. Als Ravenswater Nautiek BV weet of kan weten dat het ontwerp of de materialen bepaalde tekortkomingen hebben, moet hij de Wederpartij daarop attenderen.
6. Ravenswater Nautiek BV staat niet in voor:
a. gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of een gebrek aan zorgvuldigheid;
b. gebreken die het gevolg zijn van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht;
c. schade die als gevolg van bovenstaande gebreken is ontstaan.
Artikel 22. Extra garantie
1. Naast de garantie die in dit artikel wordt beschreven, blijven de wettelijke rechten van de Wederpartij onverminderd geldig.
2. De Wederpartij heeft geen garantie als hij uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat hij van de garantie afziet. In andere gevallen bedraagt de garantietermijn voor:
a. nieuwe Vaartuigen en andere zaken, waaronder ook nieuwe onderdelen en toebehoren: minimaal 12 maanden na verkoop;
b. gebruikte Vaartuigen met een aankoopbedrag van € 4.500,– of meer: minimaal 6 maanden na verkoop. Deze garantiegeldt alleen voor gebruikte Vaartuigen en niet voor gebruikte onderdelen en toebehoren;
c. reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die door Ravenswater Nautiek BV zijn aangenomen of uitbesteed, inclusief de daarbij gebruikte materialen: minimaal 3 maanden. Deze garantie geldt niet voor noodreparaties.
De garantie houdt in dat de niet of niet-deugdelijk uitgevoerde Overeenkomst alsnog op de juiste manier en binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd op de werf of in het bedrijf van Ravenswater Nautiek BV. De garantietermijn begint op het tijdstip dat het Vaartuig of de zaak (na de werkzaamheden) aan de Wederpartij is geleverd of overgedragen.
3. Geldt voor een Vaartuig een garantietermijn van 6 maanden of minder en wordt het Vaartuig binnen deze termijn een tijd niet gebruikt wegens Winterstalling, dan wordt de garantietermijn verlengd met de periode van de Winterstalling.
Artikel 23. Herstel bij non-conformiteit en garantie
1. Gebreken die bij de koop of levering niet waarneembaar waren en gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan, worden hersteld op de werf van Ravenswater Nautiek BV.
2. De Wederpartij moet zich voor de uitvoering van dit herstel wenden tot Ravenswater Nautiek BV.
3. De Wederpartij kan het herstel, op kosten van Ravenswater Nautiek BV, door een derde laten uitvoeren, als het herstel noodzakelijk is en de kosten ervan redelijk zijn. Om die redelijkheid vast te stellen wordt gekeken naar het prijsniveau van Ravenswater Nautiek BV. Ravenswater Nautiek BV beslist in overleg met de Wederpartij welk bedrijf het herstel zal kunnen gaan uitvoeren. Herstel door een derde is alléén mogelijk:
a. als Ravenswater Nautiek BV niet of niet tijdig in staat of bereid is om het gebrek op zijn eigen werf te herstellen; of
b. als de noodzakelijke kosten om het Vaartuig naar de werf van Ravenswater Nautiek BV te vervoeren niet in verhouding staan tot de kosten van het herstel op die werf; of
c. als vanwege de omstandigheden van de Wederpartij niet van hem kan worden verlangd dat hij het herstel op de werf van Ravenswater Nautiek BV laat uitvoeren.
4. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op herstel van gebreken:
a. als de Wederpartij – nadat hij de gebreken heeft geconstateerd – deze niet binnen redelijke tijd aan Ravenswater Nautiek BV heeft gemeld;
b. als Ravenswater Nautiek BV niet alsnog de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken te herstellen;
c. als derden zonder voorkennis of toestemming van Ravenswater Nautiek BV werkzaamheden aan de betreffende zaak hebben verricht. Dit laatste geldt alleen voor garantiewerkzaamheden waar de Wederpartij een beroep op doet.
Artikel 24. Zekerheidsrechten bij reparatie en onderhoud
1. Als de Wederpartij niet op tijd betaalt voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, kan Ravenswater Nautiek BV gebruikmaken van het retentierecht. Dit houdt in dat Ravenswater Nautiek BV de zaak waaraan hij de werkzaamheden heeft verricht, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren, niet aan de Wederpartij of een derde hoeft af te geven. Dit mag hij doen totdat de Wederpartij het totaal verschuldigde bedrag heeft betaald, inclusief de kosten die uit het retentierecht voortvloeien. Ravenswater Nautiek BV mag het retentierecht niet gebruiken als de tekortkoming van de Wederpartij deze maatregel niet rechtvaardigt.
2. Heeft de Wederpartij het verschuldigde bedrag na sommatie niet betaald, dan heeft Ravenswater Nautiek BV het recht om het Vaartuig te verkopen en te leveren, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Wel moet aan alle 3 de volgende voorwaarden zijn voldaan:
a. de waarde van het Vaartuig, inclusief alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, mag niet meer bedragen dan € 10.000,-;
b. Ravenswater Nautiek BV moet de Wederpartij per aangetekende brief hebben aangemaand om het verschuldigde bedrag te betalen en daarna moeten minimaal 6 maanden zijn verstreken waarin de Wederpartij niet heeft betaald en/of niet schriftelijk en gemotiveerd tegen de vordering is ingegaan;
c. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 6 maanden moet Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij per deurwaardersexploot opnieuw hebben aangemaand om het verschuldigde bedrag binnen 21 dagen te betalen, waarna de Wederpartij opnieuw niet heeft betaald.
3. Is de verkoopopbrengst van het Vaartuig hoger dan het bedrag dat de Wederpartij aan Ravenswater Nautiek BV verschuldigd was, dan moet Ravenswater Nautiek BV dit verschil zo mogelijk aan de Wederpartij betalen.
4. Is het Vaartuig verkocht en staat het nog te boek op naam van de Wederpartij, dan is de Wederpartij verplicht om mee te werken aan de beëindiging van deze teboekstelling.
Artikel 25. Extra zekerheidsrechten bij aanneming van werk
Een Vaartuig in aanbouw en alle materialen en toebehoren die hiervoor zijn bestemd, zijn het eigendom van de Wederpartij zodra deze zaken op de werf arriveren of op een andere plaats onder berusting van Ravenswater Nautiek BV komen. Voorwaarde voor deze eigendomsoverdracht is dat de betreffende zaken door derden rechtsgeldig aan Ravenswater Nautiek BV zijn overgedragen.
Artikel 26. Pandrecht
1. Door het aangaan van de Overeenkomst verplicht de Wederpartij zich om:
a. de genoemde zaken en de verzekeringspenningen voor de vergoeding van eventuele schade daaraan, aan Ravenswater Nautiek BV te verpanden. Dit pandrecht dient tot zekerheid van elk onbetaald deel van de aannemingssom voor zover de Wederpartij dat verschuldigd is, en voor verlies of schade die Ravenswater Nautiek BV in dit verband lijdt;
b. de genoemde zaken aan Ravenswater Nautiek BV in pand gegeven op het moment dat deze op de werf arriveren of op een andere plaats onder berusting van Ravenswater Nautiek BV komen.
2. De Wederpartij staat ervoor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de betreffende zaken vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan Ravenswater Nautiek BV.
3. Ravenswater Nautiek BV mag pas tot uitwinning van de verpande zaken overgaan als hij een opeisbare vordering heeft op de Wederpartij en de Wederpartij met de nakoming daarvan in verzuim is. Ravenswater Nautiek BV zal niet meer van de verpande zaken uitwinnen dan nodig is om de schuld van de Wederpartij te voldoen.
4. Nadat Ravenswater Nautiek BV van zijn uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal hij de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.
5. De Wederpartij is in voorkomende gevallen verplicht om – als het Vaartuig op zijn naam te boek is gesteld – medewerking te verlenen aan de beëindiging van deze teboekstelling op zijn naam.
Artikel 27. Eigendomsvoorbehoud toeleverancier
1. Als een toeleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt voor een of meer van de zaken met betrekking tot het Vaartuig in aanbouw en alle materialen en toebehoren die hiervoor zijn bestemd, moet Ravenswater Nautiek BV dat aan de Wederpartij melden. Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat Ravenswater Nautiek BV de betreffende zaken pas in eigendom krijgt als voldaan is aan een voorwaarde die de leverancier heeft gesteld. Vervolgens gaat het eigendom van de zaken rechtsgeldig over naar de Wederpartij. Zodra aan deze voorwaarde is voldaan, moet Ravenswater Nautiek BV dat aan de Wederpartij melden.
2. Geldt er voor een of meer zaken een eigendomsvoorbehoud en is het eigendom van deze zaken daarom nog niet rechtsgeldig overgedragen op de Wederpartij, dan heeft de Wederpartij het recht om zijn toekomstige betalingsverplichtingen op te schorten, totdat de zaken wel in eigendom zijn overgedragen.
Artikel 28. Zekerheidsrechten bij verkoop van nieuwe en gebruikte zaken
1. Als de Wederpartij een zaak en/of onderdelen van Ravenswater Nautiek BV koopt, sluiten Partijen hiervoor een Koopovereenkomst. De betreffende zaak en/of onderdelen (inclusief alle materialen en toebehoren die voor de zaak bestemd zijn) worden geacht aan de Wederpartij te zijn geleverd op het moment dat de Partijen overeenstemming hebben bereikt en de Wederpartij een aanbetaling heeft gedaan.
2. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dat betekent dat de geleverde zaken eigendom blijven van Ravenswater Nautiek BV zolang de Wederpartij niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit de koop-/verkoopovereenkomst heeft voldaan.
3. Vanaf het moment van de levering draagt de Wederpartij de risico’s die met de verkochte zaak gepaard gaan.
4. Zolang de Wederpartij nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, mag hij de geleverde zaken niet gebruiken, behalve voor de afhandeling van de Koopovereenkomst. Ook mag hij de geleverde zaken niet bezwaren (bijvoorbeeld door er een hypotheek op te nemen), verkopen of op een andere manier aan een ander overdragen(vervreemden).
5. Ravenswater Nautiek BV heeft vóór de genoemde eigendomsoverdracht op elk moment toegang tot de geleverde zaken, waar die zich ook bevinden.
6. Zodra de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen tegenover Ravenswater Nautiek BV niet nakomt, worden alle vorderingen die Ravenswater Nautiek BV op de Wederpartij heeft, direct en volledig opeisbaar. Ook is Ravenswater Nautiek BV dan bevoegd om gebruik te maken van de rechten die hij op basis van het eigendomsvoorbehoud heeft (zie lid 2). Dit betekent onder meer dat Ravenswater Nautiek BV de geleverde zaak zelf in eigendom mag nemen. Heeft de Wederpartij al een deel van de koopprijs betaald, dan is Ravenswater Nautiek BV verplicht om dat deel, onder aftrek van kosten, terug te betalen. Om van deze rechten gebruik te maken, hoeft Ravenswater Nautiek BV geen toestemming van de rechter nodig, maar moet hij zich wel houden aan de bepalingen in artikel 3 van deze voorwaarden.
Artikel 29. Verzekering bij nieuw-, ver- en afbouw
1. Ravenswater Nautiek BV moet een Vaartuig in aanbouw en de materialen, uitrustingsstukken en verdere toebehoren die voor de nieuwbouw of verbouw bestemd zijn, op naam van Ravenswater Nautiek BV verzekeren tegen alle risico’s die een Nederlandse Beurs-cascopolis voor aanbouw, of een gelijkwaardige polis, dekt. De verzekering moet dekking bieden tijdens de periode dat de genoemde zaken zich op of aan de werf bevinden en tijdens de inspectie en de proefvaart tot aan het moment van de levering.
2. Ravenswater Nautiek BV draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringsgelden over aan de Wederpartij voor zover het gaat om het bedrag dat de Wederpartij als aanbetaling heeft voldaan. Ravenswater Nautiek BV meldt dit aan de verzekeraar. Daarnaast moet Ravenswater Nautiek BV de Wederpartij waarschuwen als de verzekeringsovereenkomst dreigt te vervallen. De Wederpartij heeft het recht om zijn betalingen op te schorten zolang Ravenswater Nautiek BV niet heeft aangetoond dat hij aan de genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3. De verzekeringsgelden die bij schade worden uitgekeerd, zullen worden gebruikt om die schade te herstellen op de manier en tegen de kosten die de Partijen samen overeenkomen.
4. De bepaling in lid 3 geldt niet als het Vaartuig ‘total loss’ wordt verklaard. In dat geval kan de Overeenkomst worden ontbonden, behalve als Ravenswater Nautiek BV alsnog tijdig conform de Overeenkomst kan leveren.